Likestillingsredegjørelse

Likestillingsredegjørelse 2022

Innledning

Otto Olsen AS jobber for likestilling og mot diskriminering, og arbeidet gjøres i samsvar med likestillings- og diskrimineringsloven § 26.

Vårt mål er at Otto Olsen skal være preget av likestilling, fravær av diskriminering og like muligheter uavhengig av kjønn, etnisk og kulturell bakgrunn, eller seksuell legning. For å være en attraktiv arbeidsgiver er likestilling og mangfold viktige nøkkelfaktorer.

Våre etiske retningslinjer legger vekt på at vi skal vise respekt overfor kolleger så vel som forretningspartnere og konkurrenter. Vi skal være inkluderende og bidra til et arbeidsfellesskap fritt for diskriminering av noe slag. Alle i Otto Olsen AS skal medvirke til et arbeidsfellesskap uten mobbing, sjikane, trakassering eller liknende. Vi skal ha et arbeidsmiljø basert på full likestilling og vi oppmuntrer medarbeidere til å varsle om kritikkverdige forhold i bedriften, uten frykt for represalier.

Status for kjønnslikestilling

Vi har et mål om å øke kvinneandelen i selskapet ved nyrekruttering. Det er generelt få kvinner som søker. Vi har ikke hatt noen ufrivillig midlertidig ansatt. De som har jobbet deltid har gjort dette ut fra egne behov.

Vi har utarbeidet en kjønnsdelt lønnsstatistikk fordelt på relevante stillingsnivåer, inkludert en vurdering av bonus og andre goder.


Kartleggingen av lønnsmessige forskjeller mellom kvinner og menn viser at det er forskjeller, men gjennomgang har vist at det ikke er systematiske forskjeller som følge av diskriminering. Lønnsforskjellene er knyttet opp mot kompetanse, ansvar, arbeidsforhold, anstrengelser og ansiennitet.

Slik har vi jobbet med likestilling, mangfold og inkludering

Arbeidet for likestilling og mot diskriminering er forankret i bedriftens styre og ledelse, samt i bedriftens etiske retningslinjer for ansatte og for våre forretningspartnere. Bedriftens arbeidsmiljøutvalg har likestillingstemaer på agendaen i alle ordinære AMU møter.
Virksomhetens HMS representanter / tillitsvalgt har vært involvert i arbeidet hvor vi har vurdert risiko for diskriminering og trakassering, og også i inndelingen av stillingsnivåer for kartlegging av lønnsforskjeller.

Arbeidsmiljøundersøkelse utført i 2022 omhandlet blant annet spørsmål om opplevelse av å bli forskjellsbehandlet. Resultatet var ikke urovekkende, selv om noen få har svart at de har blitt forskjellsbehandlet. Undersøkelsen var anonym. Undersøkelser ble iverksatt og tiltak satt inn der det var mulig.


Våre mål for 2022

 • Tiltrekke flere kvinnelige søkere i rekrutteringsprosesser
 • Motarbeide trakassering


Vi oppdaget følgende risikoer for diskriminering og hindre for likestilling

 • Vår bransje ser ut til å tiltrekke seg menn i mye større grad enn kvinner. Det er svært få kvinnelige søkere til ledige stillinger. Det er også få kvinner som søker karriere internt.
 • Trakassering


Iverksatte tiltak

 • Alle rekrutteringsannonser vi har lagt ut i 2022 har oppfordret kvinner med rett kompetanse til å søke.
 • Varsler i rapporteringsåret som har omhandlet trakassering har blitt behandlet.
 • Medarbeiderundersøkelse har blitt gjennomført, evaluert og gjennomgått med alle ansatte.
 • Alle ansatte har hatt en gjennomgang i våre etiske retningslinjer med egen leder og også signert for at de er lest og forstått.
 • Samlinger med enkeltavdelinger med temaer rundt arbeidsmiljø og trivsel er gjennomført

 

Resultat av arbeidet og forventninger til likestillingsarbeidet fremover

Utover de to risikoområdene vi har beskrevet ovenfor, tilsier alle målinger i forhold til trivselsfaktorer som sykefravær, skader, resultat fra medarbeiderundersøkelser, innspill fra medarbeidersamtaler osv. at Otto Olsen har et godt arbeidsmiljø. Det er heller ikke gjort funn som viser at ansatte generelt føler seg forskjellsbehandlet.

 

Plan for videre arbeide i 2023

 • Rekrutteringsstrategi for å flere kvinner til å søke jobb hos oss
 • Kompetanseøkningsmuligheter for alle ansatte
 • Tilrettelegge for intern karrieremulighet for kvinner som ønsker dette

Lurer du på noe?

Send oss en melding eller ta kontakt direkte med avdeling hvis du ønsker hjelp til å finne frem til en god løsning.

Bli med på Fagdager 5. og 6. juni

Otto Olsen arrangerer fagdager 5. og 6. juni her hos oss på hovedkontoret. Vi ønsker alle kunder og kontakter velkommen til to lærerike og spennende dager.

Bli med på Fagdager 5. og 6. juni

Otto Olsen arrangerer fagdager 5. og 6. juni her hos oss på hovedkontoret. Vi ønsker alle kunder og kontakter velkommen til to lærerike og spennende dager.